Παραγωγή, διάθεση και εφαρμογή προϊόντος γέλης (gel) αιμοπεταλίων από ομφαλοπλακουντιακό αίμα σε ασθενείς με διαβητικό πόδι

EPAvEK 2014 2020 logo

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ACB-Gel,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ1ΕΔΚ-05722

Ο Σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί χρόνια μεταβολική διαταραχή, λαμβάνοντας διαστάσεις επιδημίας. Σύμφωνα με στοιχεία του 2015 από τον IDF, 415 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από ΣΔ με τον αριθμό αυτό να φτάνει στα 642 εκατομμύρια το 2040. Υπολογίζεται ότι στις αναπτυγμένες χώρες το 87-91% πάσχουν από ΣΔ τύπου ΙΙ, 7-12% νοσούν από διαβήτη τύπου Ι και 1-3% από άλλους τύπου διαβήτη. Ο ΣΔ και οι επιπλοκές του αποτελούν αιτία θανάτου για 5 εκατομμύρια ασθενείς από 20-79 ετών κάθε χρόνο και αποτελεί το 14.5% όλων των αιτιών θανάτου παγκοσμίως [1]

Το διαβητικό πόδι αποτελεί κλινική οντότητα η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία εξέλκωσης συνήθως κάτωθεν των σφυρών ή λοίμωξης ή καταστροφής των εν τω βάθει ιστών με ή χωρίς συνοδό προσβολή και των υποκείμενων οστών [2]. Οφείλεται στονσυνδυασμό τραύματος, νευροπάθειας και περιφερικής αρτηριακής νόσου. Τα έλκη στο διαβητικό πόδι διακρίνονται ανάλογα με την αιτιολογία τους σε νευροπαθητικά, σε ισχαιμικά και σε νευροισχαιμικά [3].

Από το 2018, η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΕΛΤΟΠΑ) σε συνεργασία με τη Β’ Προπαιδευτικη ΠαθολογικηΚλινικη Πανεπιστημιου Αθηνων / Αγγειοχειρουργικη Κλινικη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν, χορηγεί σε ασθενείς με διαβητικό πόδι, τη γέλη αιμοπεταλίων προερχόμενη από μονάδες ομφαλοπκαλουντιακού αίματος (ΟΠΑ). Συγκεκριμένα, οι παραληφθείσες μονάδες ΟΠΑ της ΕΛΤΟΠΑ, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια επεξεργασίας και διάθεσης προς μεταμόσχευση σύμφωνα με τον φορέα διαπίστευσης FACT-NetCord [4], διατέθηκαν για την ανάπτυξη της γέλης αιμοπεταλίων. Το πρωτόκολλο ανάπτυξης της γέλης στηρίχτηκε στο ήδη υπάρχον πρωτόκολλο του Rebulla και των συνεργατών του [5], το οποίο τροποποιήθηκε αναλόγως. Στη παρούσα μελέτη, συμπεριλήφθησαν ασθενείς, ηλικίας ≥ 18 ετών, με διαγνωσμένο διαβητικό πόδι, με ή χωρίς παρουσία συριγγίου (2cm2<X<30cm2). Το παρόν πρωτόκολλο, περιλάμβανε την εφαρμογή της γέλης αιμοπεταλίων ανά 3 ημέρες για έναν μήνα και αξιολόγηση της έκτασης της βλάβης ανά 2 εβδομάδες. Η αξιολόγηση της βλάβης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της εφαρμογής imitomeasure. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης κατέδειξαν τη σημαντική μείωση της έκτασης της αρχικής βλάβης στο σύνολο των ασθενών. Επίσης, σε κανέναν ασθενή δεν παρατηρήθηκε κάποια σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια, ενώ η εφαρμογή της αλλογενούς γέλης αιμοπεταλίων ήταν ανεκτή.

Η γέλη αιμοπεταλίων προερχόμενη από μονάδες ΟΠΑ, συνέβαλλε καθοριστικά στη μείωση του μεγέθους της βλάβης, προφυλλάσοντας με αυτό τον τρόπο τον ασθενή από οποιαδήποτε μορφής μολύνσης. Παράλληλα, το συγκεκριμένο βιολογικό προϊόν, επίδρασε καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των υπό μελέτη ασθενών.

Βιβλιογραφία

  1. International Diabetes Federation. Diabetes Atlas 7th Edition 2015. Available at: http://www.diabetesatlas.org/.
  2. Albers JW, Pop-Busui R. Diabetic neuropathy: mechanisms, emerging treatments, and subtypes. Curr Neurol Neurosci Rep 2014;14:473
  3. Katsilambros N, Dounis E, Makrilakis K, Tsapogas P, Tentolouris N. Atlas of the diabetic foot John Wiley & Sons, Ltd.; 2003.
  4. Mallis P, Michalopoulos E, Panagouli E, Dimou Z, Sarri EF, Georgiou E, Gkioka V, Stavropoulos-Giokas C. Selection Criteria of Cord Blood Units for Platelet Gel Production: Proposed Directions from Hellenic Cord Blood Bank. Comment on Mallis et al. Short Term Results of Fibrin Gel Obtained from Cord Blood Units: A Preliminary in Vitro Study. Bioengineering 2019, 6, 66. Bioengineering (Basel). 2021 Apr 27;8(5):53.
  5. Rebulla P, Pupella S, Santodirocco M, Greppi N, Villanova I, Buzzi M, De Fazio N, Grazzini G; Italian Cord Blood Platelet Gel Study Group (see Appendix 1). Multicentre standardisation of a clinical grade procedure for the preparation of allogeneic platelet concentrates from umbilical cord blood. Blood Transfus. 2016 Jan;14(1):73-9.

If you would like to see the pictures unpixelated, click on them.

logos on bottom